Cadeaubonverkopen

Lees hieronder de Privacy Policy van Cadeaubonverkopen.com. Voor vragen kun je altijd contact met ons opnemen door op het chat icoontje te duwen.  

 

Privacy Policy van Cadeaubonverkopen.com

Service
Cadeaubonverkopen.com biedt gebruikers de mogelijkheid ongebruikte cadeaubonnen aan te bieden. Cadeaubonverkopen.com koopt deze cadeaukaarten in na een akkoord op een aanvraag. Cadeaubonnen kunnen in ruil voor een vergoeding (financieel) ingewisseld worden of omgeruild worden tegen een andere cadeaukaart. Voor dit proces maakt cadeaubonverkopen.com gebruik van meerdere third party tools.

Data verzameling en verwerking
Cadeaubonverkopen.com verzameld en verwerkt data op verschillende manieren.

Software
Ons platform is ontwikkeld met de software van WordPress (woocommerce) in combinatie met custom-made software. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WordPresss is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. WordPress maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot het gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

Nieuwsbrieven & e-mail client
Onze website maakt gebruik van Mailerlite (nieuwsbrieven) en Pressable mailing (transactioneel). Dit zijn derde partijen waar het email verkeer van afkomstig is. Alle bevestigingsmails die je ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van Pressable.com.

Mailerlite zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Als je hierop klikt zal je geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen!

Je (persoons)gegevens worden door cadeaubonverkopen.com beveiligd en encrypted opgeslagen. Cadeaubonverkopen.com maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Cadeaubonverkopen.com behoudt zich het recht voor om je gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Cadeaubonverkopen.com maakt voor reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Pressable. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Pressable heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Betalingen
Op cadeaubonverkopen.com is het mogelijk een cadeaubon om te wisselen voor een uitbetaling. Voor het afhandelen van uitbetalingen op ons platform maken wij gebruik van het platform van Bunq en Paypal. Bunq verwerkt tijdens een transactie je naam, rekeningnummer en overige betaalgegevens om de transactie naar je bankrekening mogelijk te maken. Bung heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen.

Paypal verwerkt tijdens een transactie je naam, e-mailadres en overige betaalgegevens en heeft hier passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoongsgegevens te beschermen.

Bunq en Paypal behouden zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Bunq en Paypal bewaren je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen
Cadeaubonverkopen.com verzamelt reviews via het platform van Trustpilot. Als je een review achterlaat via Trustpilot dan ben je verplicht om je naam en e-mailadres op te geven. Trustpilot deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan je bestelling kunnen koppelen. Trustpilot publiceert je naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Trustpiltot of Cadeaubonverkopen.com contact met je opnemen om een toelichting op je review vragen.

In het geval dat cadeaubonverkopen.com je uitnodigt om een review achter te laten delen wij je naam en e-mailadres met Trustpilot. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel je uit te nodigen om een review achter te laten. Trustpilot heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Trustpilot behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Trustpilot toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Trustpilot derden inschakelt.

Inwisselen van cadeaubonnen
Je kunt doormiddel van het invulformulier op cadeaubonverkopen.com een (vrijblijvend) bod aanvragen. Wij vragen hiervoor verschillende gegevens van je zoals je naam, e-mailadres en je betaalgegevens om je aanvraag snel te verwerken. Bij een uitbetaling via Paypal vragen wij je naam en je e-mailadres.

Verwerking van uw cadeaubonnen
Cadeaubonverkopen.com maakt gebruik van OCR-software om je cadeaubonnen veilig te verwerken. Deze zelf ontwikkelde software leest bij het inleveren je cadeaucode en slaat deze cadeaubon/cadeaucode encrypted op. Medewerkers van Cadeaubonverkopen.com hebben geen toegang tot dit systeem. Bij een foutieve aanvraag krijg je van ons een bericht en kun je bekijken wat er mis is gegaan met je wissel.

 

Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken je gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op je verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Cadeaubonverkopen.com op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen je gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten. Zelfs in het geval dat je hebt gekozen om anoniem je aanvraag te verwerken.

Voorkomen van Fraude
Cadeaubonverkopen.com doet er alles aan om fraude met cadeaubonnen te voorkomen. Mocht er sprake zijn van (mogelijke) fraude. Dan worden je persoonlijke gegevens, IP-adres en bankgegevens opgeslagen.

Bewaartermijnen
Wij bewaren je gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat wij je klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Dit betekent ook dat wij je gegevens niet langer dan twee jaar bewaren vanaf het laatste contactmoment of transactie, tenzij daarvoor een wettelijke rechtvaardigingsgrond ten grondslag ligt. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met je (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot je klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van je opdracht hebben vervaardigd.

Jouw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe jezelf op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar jouw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw als persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
Je heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw als persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
Je hebt  altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw als persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jouw die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Cadeaubonverkopen.com. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken je gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies
Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier jouw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en producten.

Aanvraagformulier
Via onze website worden er cookies geplaatst voor het verwerken van jouw aanvraag. Wij gebruiken deze dienst om ervoor te zorgen dat je een formulier eenvoudig kunt invullen zonder data verlies. Cookies worden enkel gebruikt door Cadeaubonverkopen.com.

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacy beleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens
Cadeaubonverkopen.com
Verdunplein 17
5627SZ Eindhoven
Nederland

Vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met info@cadeaubonverkopen.com of bezoek onze chat. Kom je er uiteindelijk niet uit met cadeaubonverkopen.com dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Contactpersoon voor privacyzaken
Tessa van Spankeren
Info@cadeaubonverkopen.com

  Extra verdienen, schrijf je in!

  Wil je lid worden van onze nieuwsbrief? Dan krijg jij op je eerste en tweede wissel 5% extra! Blijf op de hoogte van alle acties van Cadeaubonverkopen.com en meld je direct aan.

  Over Cadeaubonverkopen.com? 
  Openingstijden
  Algemene voorwaarden
  Privacy Policy
  • Disclaimer (binnenkort)

  Bedrijfsgegevens 
  Cadeaubonverkopen.com
  Zinkstraat 24
  4823AD Breda
  Nederland

  Alle genoemde handels-, product- en merknamen, alsmede getoonde logo's, foto's zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Cadeaubonverkopen is niet geaffilieerd met de bovenstaande merken.